Search GADC Publications

GADC Publications

The Gender Alliance for Development Center (GADC) (ex-Women’s Center) was set up in 1994 as part of a project of “Refleksione” (Reflections), funded by the Women’s Program of the Open Society Institute for Albania (Soros). In June 1995, by decision of the Tirana District Court, it was formally registered on the basis of article 55 Law 7850, dates 28.07.1994 on the Civil Code of the Republic of Albania. The GADC was registered on 4 March 2002 according to the New NGO Law in Albania.

Cover

Title

Description

DISKRIMINIMI ME BAZE GJINORE NE PUNE NE SHQIPERI

Hulumtim

07 June 2019

Ky raport analizon diskriminimin me bazë gjinore në punë, si pjesë e një iniciative rajonale për të adresuar këtë lloj diskriminimi në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, mbështetur nga Bashkimi Evropian (BE). Hulumtimi ka për qëllim të ofrojë informacion rreth mangësive në kornizën ligjore; natyrën dhe përhapjen e diskriminimit me bazë gjinore në punë; përdorimin e ankesave nga ana e punëtorëve dhe si i kanë trajtuar institucionet këto raste. I zhvilluar përgjatë vitit 2018, hulumtimi përfshin një kombinim metodash, duke përfshirë shfletim të literaturës, një sondazh në rrjet dhe intervista. Korniza ligjore dhe politikat që lidhen me diskriminimin me bazë gjinore dhe punën në Shqipëri duket se janë gjithëpërfshirëse, veçanërisht duke marrë parasysh se një pjesë e mirë e ligjit është hartuar në përputhje me legjislacionin e BE-së. Kushtetuta përmban një gamë të gjerë mbrojtjeje dhe një sërë ligjesh posaçërisht adresojnë diskriminimin me bazë gjinore në marrëdhënie pune. Megjithatë, korniza jo e harmonizuar ligjore, me përkufizime të ndryshme dhe shpesh që mbivendosen dhe sanksione të shpërndara mund të ndikojnë në paqartësi domethënëse dhe pasiguri ligjore në gjykata. Ka gjithashtu vend për paqartësi duke marrë parasysh rrugët e ndryshme administrative për paraqitjen e ankesave në gjykatë. Kodi i Punës kërkon ndryshime ligjore të mëtejshme për t’u harmonizuar plotësisht me direktivat e BE-së në lidhje me barazinë gjinore. Mungesa e jurisprudencës specifike e bën vlerësimin e implementimit të vështirë, megjithëse institucionet e drejtësisë mund t’i referohen rregullave të procedurave në BE për të lehtësuar kuptimin dhe implementimin praktik të legjislacionit mbi mos diskriminimin dhe barazinë gjinore. Pjesa më e madhe e të anketuarve, burra dhe gra, janë në dijeni se diskriminimi me bazë gjinore është i paligjshëm. Ndërkohë që disa e dinin që diskriminimi duhet të raportohet tek punëdhënësit (45%), policia (22%) apo inspektorati i Punës (14%), vetëm 12% ishin në dijeni se diskriminimi mund të raportohet në zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Niveli i ulët i ndërgjegjësimit ndikon në nivelet e ulëta të raportimit të diskriminimit me bazë gjinore. Faktorë të tjerë përfshijnë shqetësimet që kanë punëtorët rreth anonimitetit, frikë për humbjen e vendit të punës, procedurat burokratike dhe vështirësi në dokumentimin e rasteve dhe për disa mosbesim në institucione. Institucionet përgjegjëse për adresimin e diskriminimit me bazë gjinore në punë nuk kanë të dhëna të plota për përmasat e fenomenit. Megjithatë, ka prova që tregojnë se diskriminimi ekziston, veçanërisht në momentin e marrjes në punë, në promovim, në lidhje me lejen e lindjes dhe ngacmimin seksual në punë. Gjetjet e sondazhit tregojnë se diskriminimi i tillë ndikon veçanërisht te gratë në sektorin privat, ato që marrin paga më të ulëta, dhe kryesisht personat e moshës 40-49 vjeç. Ka pak informacion rreth diskriminimit me bazë gjinore në punë ndërmjet personave me aftësi ndryshe, grupet minoritare dhe personat me identitet gjinor dhe orientim seksual të ndryshëm. Ndërkohë që zyrtarët që merren me mos diskriminimin, Avokati i Popullit dhe disa oficerë policie duket se kanë njohuri rreth përgjegjësive të tyre në adresimin e diskriminimit me bazë gjinore në punë, pak raste kriminale janë raportuar, ndaj ka mungesë përvoje praktike. Gjykatat kanë gjithashtu pak praktikë gjyqësore dhe pak gjykatës duket se kanë njohuri sa i përket kornizës ligjore përkatëse. Ndërkohë që inspektorët e punës tregojnë njohuri mbi Kodin e Punës, ata janë përballur me pak raste të tilla dhe nuk duket se e trajtojnë diskriminimin me bazë gjinore në punë si prioritet; për më tepër ekzistojnë disa raporte të trajtimit jo të përshtatshëm të rasteve nga ana e inspektorëve. Ndërkohë që institucioni i Avokatit të Popullit duket se ka njohuri të mira rreth kornizës ligjore, ai është përballur me pak raste të tilla. Sindikatat kërkojnë të përfaqësojnë interesat e punëtorëve, por disa përfaqësues prej tyre duket se kanë njohuri të kufizuara për diskriminimin me bazë gjinore. E kombinuar kjo me njohuritë e pakta të punëtorëve për sindikatat apo mosbesimin ndaj tyre me shume gjasa ka rezultuar në mbështetje tëkufizuar ndaj punëtorëve për adresimin e diskriminimit me bazë gjinore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë përgjithësisht e njohin kornizën përkatëse ligjore, por janë përballur me pak raste në mënyrë të drejtpërdrejtë. Raporti përfshin një sërë rekomandimesh drejtuar secilit aktor të përfshirë në këtë fushë.

Download

GENDER-BASED DISCRIMINATION AND LABOUR IN ALBANIA

Research study

07 June 2019

This report examines gender-based discrimination and labour, as part of a regional initiative to address such discrimination in six Western Balkan countries, supported by the European Union (EU). The research aimed to provide information about shortcomings in the relevant legal framework; the prevalence and nature of gender-based discrimination related to labour; the extent to which people have filed claims; and how institutions have treated such cases. Conducted in 2018, the research involved mixed methods, including a desk review, online survey and interviews. The legal and policy framework related to gender-based discrimination and labour in Albania seems rather comprehensive, particularly considering that much of the law is drafted in accordance with EU law. The Constitution contains broad protections, and several specific laws deal with gender-based discrimination in relation to labour. However, the inharmonious legal framework, with overlapping and differing definitions and sanctions, may contribute to significant confusion and legal uncertainty in courts. There is also some room for confusion considering the different administrative routes towards filing claims with courts. The Labour Law requires further amendments to fully harmonize it with EU directives related to gender equality. The lack of relevant case law makes assessment and implementation difficult, though justice institutions can make reference to EU legal rules of procedure to facilitate understanding and practical implementation of the Albanian anti-discrimination and gender-related legal framework. Most women and men survey respondents seemed aware that gender-based discrimination is illegal. While several knew that such discrimination should be reported to employers (45%), police (22%) or the Labour Inspectorate (14%), only 12% knew of the Anti-discrimination Commissioner office. Low awareness contributes to minimal reporting of gender-based discrimination to relevant institutions. Other factors include workers concerns over anonymity, fear of job loss, bureaucratic procedures, and difficulties documenting cases and, for some, distrust in institutions. The institutions responsible for addressing gender-based discrimination at work lack data about its prevalence. However, evidence shows that gender-based discrimination exists, particularly in hiring, promotion, maternity leave and sexual harassment at work. Survey findings suggest that such discrimination particularly affects women in the private sector, those receiving lower salaries and persons ages 40 to 49. Minimal information exists about work-related gender-based discrimination among persons with different abilities, minority ethnic groups and persons with various gender identities and sexual orientations. While anti-discrimination officials, the ombudsperson and some police officers seemed generally knowledgeable about their responsibilities in addressing gender-based discrimination at work, few criminal cases have been reported, so they lack practical experience. Courts also have little judicial practice, and few judges seemed knowledgeable regarding the relevant legal framework. While labour inspectors tended to know about the Labour Law, they had few such cases and did not seem to consider treating gender-based discrimination a priority; moreover, some reports existed of inspectors inappropriate treatment of cases. While Ombudsperson Institution representatives seemed very knowledgeable about the relevant legal framework, they too had few cases. Labour unions seek to represent workers rights, but some union representatives have limited knowledge about gender-based discrimination. This coupled with workers minimal knowledge about unions or trust in them likely has limited their support of workers in addressing gender-based discrimination. Civil society representatives working in this field tended to know the relevant legal framework, but they have assisted few cases directly. The report concludes with recommendations targeted to each relevant actor.

Download

Bashkia Kucove - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bashkia Kuçovë duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të mund të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo bashki duhet të thërrasë një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë. Më tej bashkia duhet tu kërkojë institucioneve përkatëse ndërtimin e laboratorëve mjekësor që ofron analiza falas për qytetarët në rastet kur mjekut i duhet të përcaktojë diagnozën përkatëse, duke qenë se ky shërbim raportohet në nivele shumë të ulëta. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa për të rregulluar sitemet e ujësjellësit dhe energjisë elektrike për çdo qendër shëdetësore të bashkisë Kuçovë. Gjithashtu uji i pijshëm, nëse nuk është -e mundur që këto QKSHP të kenë sisteme ujësjellësi, minimalisht duhet bashkëpunuar me Ujësjellës Kanalizimet e Bashkisë Kuçovë që uji i pijshëm të jetë i rrjedhshëm nëpër çezma 24 orë në ditë. Problematikë kjo e hasur më së shumti nga raportimi i 32 ambulancave të kësaj bashkie. Ndërhyrja në infrastrukturën e banjave dhe ndarja e tyre sipas gjinive, është një tjetër rekomandim shumë i fortë për këtë bashki. Mungesa e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët, por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim që duhet marrë parasysh për tu plotësuar, theksuar që edhe këtu janë ambulancat të cilat raportojnë pajisjen me pajisje teknoligjike/ elektronike në vlera shumë të ulëta.

Download

Bashkia Mirdite - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bazuar në raportin e mësipërm dhe të detajuar, si më poshtë vijon konluzionet e përmbledhura nga gjetjet dhe rekomandimet përkatëse për secilën problematikë: Domosdoshmëri për qendrat shëndetësore në gjithë Shqipërinë është ndërtimi i një baze të dhënash me informacion të detajuar në lidhje me pacientët e rregjistruar, e ndarë sipas gjinisë, grup moshave, sëmundshmërisë kronike etj. Kjo bazë të dhënash do të ndihmonte pushtetin lokal të realizonte dhe shpërndante materiale informuese në lidhje me llojet e ndryshme të sëmundjeve dhe kujdesin shëndetësor ndaj qytetarëve të tyre. Sipas këtij raporti, Bashkia e Mirditëit duhet të ndërhyjë në mënyrë urgjente duke investuar në lidhje me realizimin e sinjalistikës që tregon ekzistencën e QKSHP-ve përmes tabelave sidomos për ato në distancë rreth 150 m larg tyre. Kjo do të lehtësonte gjetjen e këtyre institucioneve shëndetësore nga pacientët e kësaj bashkie. Gjithashtu kjo bashki duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo nevojë dukshëm bie në sy për pothuajse të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Duhen marrë masa për lehtësimin e logjistikës për personat me aftësi të kufizuar për rastet e QKSHP-ve në katin e parë dhe të dytë. Bashkia Mirditë duhet të thërrasë urgjentisht një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë, sepse siç shihet qartazi banorë me kërkesa të ndryshme shëndetësore dhe të moshave nga më të ndryshmet varen nga QKSHP-të për sa I përket shëndetit të tyre. Në këtë rast, është Shërbimi Laboratorik I cili pothuajse mungon fare në këto qendra shëndetësore. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni. VKM, Urdhëra, Udhëzime apo Rregullore duhet të hartohen për të rregulluar marrëdhëniet e institucioneve dhe përgjegjësitë e tye. Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa urgjente për pajisjen me infrastrukturë të plotë dhe funksionale për të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Sidomos në pajisjen me sisteme elektrike alternative, me pajisjen me depozita uji funksionale si dhe rregullimin e ndarjes sipas gjinive të banjave. Mospasja e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim mjaft I fortë dhe që duhet marrë parasysh për tu plotësuar sidomos për ambulancat të cilat kanë mungesë totale të këtyre pajisjeve.

Download

Bashkia Pogradec - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bazuar në raportin e mësipërm dhe të detajuar, si më poshtë vijon konluzionet e përmbledhura nga gjetjet dhe rekomandimet përkatëse për secilën problematikë: Domosdoshmëri për qendrat shëndetësore në gjithë Shqipërinë është ndërtimi i një baze të dhënash me informacion të detajuar në lidhje me pacientët e rregjistruar, e ndarë sipas gjinisë, grup moshave, sëmundshmërisë kronike etj. Kjo bazë të dhënash do të ndihmonte pushtetin lokal të realizonte dhe shpërndante materiale informuese në lidhje me llojet e ndryshme të sëmundjeve dhe kujdesin shëndetësor ndaj qytetarëve të tyre. Sipas këtij raporti, Bashkia e Pogradecit duhet të ndërhyjë në mënyrë urgjente duke investuar në lidhje me realizimin e sinjalistikës që tregon ekzistencën e QKSHP-ve përmes tabelave sidomos për ato në distancë rreth 150 m larg tyre. Kjo do të lehtësonte gjetjen e këtyre institucioneve shëndetësore nga pacientët e kësaj bashkie. Gjithashtu kjo bashki duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo nevojë dukshëm bie në sy për pothuajse të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Duhen marrë masa për lehtësimin e logjistikës për personat me aftësi të kufizuar për rastet e QKSHP-ve në katin e parë dhe të dytë. Bashkia Pogradec duhet të thërrasë urgjentisht një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë, sepse siç shihet qartazi banorë me kërkesa të ndryshme shëndetësore dhe të moshave nga më të ndryshmet varen nga QKSHP-të për sa I përket shëndetit të tyre. Në këtë rast, është Shërbimi Laboratorik I cili pothuajse mungon fare në këto qendra shëndetësore. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni. VKM, Urdhëra, Udhëzime apo Rregullore duhet të hartohen për të rregulluar marrëdhëniet e institucioneve dhe përgjegjësitë e tye. Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa urgjente për pajisjen me infrastrukturë të plotë dhe funksionale për të gjitha QKSHP-të e kësaj bashkie. Sidomos në pajisjen me sisteme elektrike alternative, me pajisjen me depozita uji funksionale si dhe rregullimin e ndarjes sipas gjinive të banjave. Mospasja e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim mjaft I fortë dhe që duhet marrë parasysh për tu plotësuar sidomos për ambulancat të cilat kanë mungesë totale të këtyre pajisjeve.

Download

Bashkia Ure Vajgurore - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Bashkia Urë Vajgurore duhet të realizojë një projekt me preventivë të detajuar në lidhje me investime afatgjata për të krijuar aksesueshmëri të plotë në QKSHP-të që pacientët me aftësi të kufizuar të mund të marrin shërbimin e nevojshëm. Kjo bashki duhet të thërrasë një tryezë me të gjitha palët e interesuara në lidhje me qendrat shëndetësore në territorrin e saj dhe të kërkojë llogari e zgjidhje të problematikave të paraqitura në këtë raport apo të tjera të cilat bashkitë duhet ti hartojnë vetë. Më tej bashkia duhet tu kërkojë institucioneve përkatëse ndërtimin e laboratorëve mjekësor që ofron analiza falas për qytetarët në rastet kur mjekut i duhet të përcaktojë diagnozën përkatëse, duke qenë se ky shërbim raportohet në nivele shumë të ulëta. Çështja e financimit të QKSHP-ve duhet të qartësohet midis MSHMS, FSDKSH dhe Bashkive përkatëse. Kuadri ligjor në lidhje me këtë duhet të përditësohet dhe forcohet duke përcaktuar qartë detyrat e çdo institucioni Parë situatën nga raporti, duhen marrë masa të menjëhershme për të rregulluar sitemet e ujësjellësit dhe energjisë elektrike për çdo qendër shëdetësore të bashkisë Urë Vajgurore. Gjithashtu uji i pijshëm, nëse nuk është e mundur që këto QKSHP të kenë sisteme ujësjellësi, minimalisht duhet bashkëpunuar me Ujësjellës Kanalizimet e Bashkisë Urë Vajgurore që uji i pijshëm të jetë i rrjedhshëm nëpër çezma 24 orë në ditë. Ndërhyrja në infrastrukturën e banjave dhe ndarja e tyre sipas gjinive, është një tjetër rekomandim shumë i fortë për këtë bashki. Mungesa e një sistemi funksional telefonik, është një problematikë e madhe, jo vetëm për qytetarët, por për vetë QKSHP-të e kësaj bashkie, të cilat përballen me vonesa në komunikimin mes tyre. Sistemi funksional telefonik, pajisja me kompjuter dhe internet, është një rekomandim që duhet marrë parasysh për tu plotësuar. Përcaktimi i qartë i detyrave dhe detyrimeve midis institucioneve përfshi vetë qendrat shëndetësore është një domosdoshmëri. Kontrolli në lidhje me të gjitha paisjet, apo detergjentët përkatës duhej të ushtrohej nga organet kometente. Një kontroll i vazhdueshëm nga Bashkia Ujë Vajgurore do të ishte mjaft i nevojshëm, në mënyrë që baza e materialeve të nevojshme për çdo banjo të jetë në vlerat maksimale. Duhet të sigurohet mundësia e larjes së çarçafëve mjekësore të përdorur për pacientë të ndryshëm me sëmundje të ndryshme në mënyrë të rregullt, nga institucione që mbajnë përgjegjësi dhe që përmbushin standartet e sterilizimit të duhur të shtresave të përdorura. Do të ishte me shumë rëndësi rritja e numrit të ambulancave dhe qendrave shëndetësore të Bashkisë Ujë Vajgurore që e kryejnë këtë proces në mënyrë të rregullt sipas direktivave të ligjit për lyerjen dhe mirëmbajtjen e këtyre ndërtesave duke qenë se është shumë shqetësues fakti që 30 % e QKSHP-ve të kësaj bashkie nuk janë lyer asnjëherë. Gjithashtu, kjo bashki duhet të ushtrojë kontroll të rregullt që asnjë nga QKSHP-të (të cilat nuk deklarojnë se si I trajtojnë mbetjet) të mos i hedhë mbetjet spitalore në vendet ku hidhen mbetjet publike.

Download

Bashkia Gramsh - Monitorimi i Qendrave te Kujdesit Shendetesor Paresor

Hulumtim

25 May 2018

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte investigimi i Qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri (QKSHP), në pesë bashki: Gramsh, Urë Vajgurore, Kuçovë, Pogradec e Mirditë. Në mënyrë që gjetjet tona të ishin gjithë përfshirëse dhe duke patur parasysh numrin e vogël të QKSHP-ve në territoret e bashkive, vëzhgimi përfshiu të gjitha QKSHP-të në territorin e një bashkie. Të dhënat në lidhje me vendndodhjen e QKSHP-ve u morën nga vetë Bashkitë përmes kërkesave zyrtare. Më tej studimi kishte qëllim të angazhonte qytetarët shqiptarë, banorë të këtyre bashkive të kontrollonin vetë gjendjen e këtyre QKSHP-ve. Studimi u bazua në një pyetësor, për plotësimin e të cilit u përgatitën përmes trajnimeve rreth pesë vëzhgues për çdo bashki. Pyetësori u plotësua bazuar në vëzhgimin e stafit të trajnuar dhe për çështje të caktuara me pyetje drejtuar personelit të QKSHP-ve. Së bashku me këtë raport bashkisë do ti dorëzohen fotografitë e bëra për çdo QKSHP që kryen veprimtari në shërbim të qytetarëve në territorin e bashkisë. Ky studim përmban të dhëna të rëndësishme në lidhje me funksionimin e QKSHP-ve në bashkinë e Gramshit, analizë në lidhje me pikat e dobëta e të forta të sistemit parësor shëndetësor në Shqipëri dhe rekomandime kryesisht për bashkinë, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), vetë QKSHP-të, Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), Autoritetit Shëndetësor Rajonal (ASHR), Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë (DRSH), Drejtoritë e Shëndetit Publik (DSHP). për bashki të tjera të cilat dëshirojnë të monitorojnë vetë apo organizata të shoqërisë civile shqiptare (OSHCtë) të cilat mund të monitorojnë dhe hartojnë një raport për gjendjen e QKSHP-ve në territorin ku veprojnë.

Download

Factsheet 2014 - Women and Men in Albania

Report

05 December 2015

Facts about women and men in Albania, about:

 • GENERAL INFORMATION
 • POPULATION
 • BIRTH AND MATERNITY LEAVES
 • DEATHS AND LIFE EXPECTANCY
 • MARRIAGES AND DIVORCES
 • HEAD OF HOUSEHOLD
 • DOMESTIC VIOLENCE
 • TRAFFICKING IN HUMAN BEING
 • LABOUR MARKET
 • EMPLOYMENT
 • UNEMPLOYMENT
 • WAGES AND GENDER GAP
 • WOMEN ENTREPRENEURS
 • WOMEN IN THE JUSTICE SYSTEM

Download

Manual - How to respond to domestic violence

Book

26 December 2013

MANUAL "HOW TO RESPOND TO DOMESTIC VIOLENCE"

- WITH SPECIAL FOCUS TO THE ALBANIAN STATE POLICE

This manual was realized by the Gender Alliance for Development Center under the Project "Support of the Swedish Government for the Ministry of Interior / Albanian State Police on Policing in the Community". This project was financed by SIDA and is implemented by SIPU under the framework of the Program "Support of the Swedish Government for the Ministry of Interior/Albanian State Police on Policing in the Community" (2012/2015).

This manual is designed as a general guideline for all the stakeholders involved in the fight against domestic violence, with a special focus on the staff of the Albanian State Police, taking into consideration that they are the first persons to be contacted in the cases of the domestic violence. The manual consists of four main parts which provide practical knowledge based on the actual laws in force in the Republic of Albania on the treatment of the victims and different domestic violence situations.

This manual comes at a time where in Albania domestic violence phenomena is widely spread and when the number of the denouncements by the domestic violence victims has increased considerably during the last years.

We hope that the manual will support all the institutions that play important roles in the protection of the domestic violence victims, especially Albanian State Police staff that are the firsts to address domestic violence cases

Download

Gender Policies Monitoring Report, Municipality of Puka

Report

26 September 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Centre, under the project "Empower Citizens to monitor gender local agenda" as mechanism to ensure Good Governance", financially supported by the Small Grants Democracy Commission Program, USA Embassy in Tirana.

This report was prepared in close collaboration with Puka's social auditors. This report is product of the interviews and a number of documents conducted and analyzed, which presents problems, achievements, challenges and findings of four issues monitoring: (i) the participation of women in local decision-making, (ii) women's economical empowerment (iii) gender-based violence and (iv) Social Issues, but also offers specific recommendations to address these challenges and to improve the situation for citizens.

Download

Gender Policies Monitoring Report, Municipality of Kuçova

Report

26 September 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Centre, under the project "Empower Citizens to monitor gender local agenda" as mechanism to ensure Good Governance", financially supported by the Small Grants Democracy Commission Program, USA Embassy in Tirana.

This report was prepared in close collaboration with Kucova's social auditors. This report is product of the interviews and a number of documents conducted and analyzed, which presents problems, achievements, challenges and findings of four issues monitoring: (i) the participation of women in local decision-making, (ii) women's economical empowerment (iii) gender-based violence and (iv) vulnerable groups respecting rights, but also offers specific recommendations to address these challenges and to improve the situation for citizens.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Puka

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counselling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services aswell.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Milot

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Shkodra

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Laç

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Burrel

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Baseline Report - Women Empowerment Indicators - Lezha

Book

17 June 2013

This report was prepared by Gender Alliance for Development Center and Counseling Line for Girls and Women on the frame of the project "Women empowerment: Building capacities to improve access economic opportunities with a special focus to victims of domestic Violence", financed by the European Commission.

The proposed action aims at promoting equal participation of women and men in the social and economic life, by enhancing the empowerment of women, gender equality and respect of their human rights. The specific objectives of the proposed project relate to two main areas:

- Improving women's position in the labour market and

- Specifically targeting more vulnerable groups of women, especially those at risk of poverty and or victims of domestic violence; with counseling, training and awareness activities not only on labour market access, but also on issues of domestic violence and access to available social services as well.

Download

Mapping Women's Economic Situation in Tirana, Vlora Shkodra and Elbasan

Book

07 December 2012

This report is prepared by Gender Alliance for Development Centre in cooperation with the citizens of Tirana, Shkodra, Elbasan e Vlora. We would like to thank all the citizens who responded to our invitation to participate in the focus groups and semi-structured interviews, as well as representative from the civil society and media participating in the trainings "Women's Rights in the labour market" organized in the frame of the project "Strengthened Civil Society for Advocating for Women's Economic Empowerment and Rights", supportet by UN Women.

This project aimed to increase capacities of grassroots civil society organizations and local media to promote and facilitate public demand on women's economic rights and significantly bring women's economic empowerment targeting especially the most vulnerable and marginalized in rural, informal and urban areas.

Download

Gender Inequalities in Pay an Albanian Case

Book

25 May 2012

This study seeks to provide a gender-sensitive approach to the determining factors that lead to gender-based inequalities in pay in Albania, thus making a first step in providing a general picture of the situation. The main research question posed is: Are women paid less than men in Albania? The present study provides new information and data about the gender pay gaps in Albania. The presentation of data by means of tables and charts helps create a clearer picture of the present situation and informs the conclusions and recommendations for future gender policies that would effectively address the problem and contribute to the closing of the gender pay gap in the country.

Download

Women's Labor Rights in Albania

Book

22 May 2010

Women's rights in the labor market, as some of the main fundamental human rights, have drawn the attention of the GADC for a long time. This research covers all the legal aspects and the institutional mechanisms on the implementation of these rights. At the same time, attention has been given to some indicators that illustrate the position of women in the public and private markets and their formalization in relation to the application of these rights. The research presents concrete data on the implementation of the women's rights in the Albanian and European Union labor market, by underlying the fact that the proposed conclusions and recommendations of this research might be a direct attempt of the civil society to influence on the compilation of the labor policies. This publication is a first important step in this direction.

Download

'My Gender Book', Set of Textbooks

Book

23 May 2009

"My Gender book" is a set of compact textbooks prepared by a qualified group of well-known authors. The publication addresses eight different subjects: Gender equality and human rights; Gender equality and citizenry; Gender equality and domestic violence; Gender equality and European integration; Gender equality and media; Gender equality and reproductive health; Gender equality and career development; Gender equality and environment. The set of textbooks has been successfully introduced as part of the extracurricular hours in Albanian high schools. "My Gender book" defined as one of GADC's most successful achievements has served as a very meaningful awareness raising tool for both high school students and teachers on this topic. It especially helps students by being at the same time a practical guide for teachers in the process of education, including gender education, which is now part of the educational process in all civilized societies. Beside, this publication serves as a valuable and practical information source for all citizens that are interested in equality and gender justice.

Download

Addressing Social Issues in the Media. A Gender Perspective

Book

22 May 2009

The study was undertaken with the aim to understand the media's role in gender mainstreaming and in particular the integration of women in economic life, defining the values and limitations of the media in terms of a masculine-oriented society. The report analyzes the way media present women and gender issues. The objects of analysis are the Albanian media articles for the period January � March 2009, which addressed the theme of gender. The study reflects and supports the belief that Media should play a key role in fighting against gender stereotypes and contributes to a realistic reflection of the capabilities and potential of women and men in modern society.

Download

'I would never hit a woman. I wish I would say the same about my father'. Booklet for youth and children

Book

23 May 2008

This booklet is addressed to a younger population with the intent to inform boys and girls about the different forms of domestic violence, and the consequences that follow this phenomenon. There are topics like: the types of Domestic Violence; why should children learn about Domestic Violence; why some people are violent with their family members; child abuse; violence against women; violence against men; violence against elderly people; how the law protects the victims; physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence, etc.

Download

'Domestic Violence in the Media Focus'.A Guide for Media Professionals

Book

23 May 2008

This publication is designed as a practical tool for media reporting of domestic violence. While appreciating the role of the media as "formative" and not only "informative", this guide intends to assist journalists and other media professionals with a practical and valuable information source for more accurate reporting of domestic violence and violence in general. The role of media is considered crucial towards changes in attitude of the whole society.

Download

Gender equality in the process of European integration - figures and facts

Book

22 May 2008

This book is the third and final publication on EU Integration and Gender. Unlike the first ones, the novelty of this publication lies in the nature of its content and purpose. This publication aims to be informative rather than of an analytical character, by presenting objective and concrete data regarding the topic in question.

Download

'We can make choices, without hurting other people'. Booklet for boys and men

Book

22 May 2008

This booklet is addressed to a more adult target group and the main goal is to make boys and men understand that they play a crucial role in the diminishment of domestic violence in our society. Different issues of masculinity are thoroughly explained in this booklet. The reader can also find information on topics like: physical, psychological, emotional and economical harms of Domestic Violence; the social-economical costs of Domestic Violence; the 16 days of Activity Against Gender-Based Violence; as well as possible contacts of NGO-s that can help individuals in cases of Domestic Violence.

Download

'The Division of the Private and Public Life in the Albanian Households' a Gender-based Approach

Book

22 May 2008

This research was undertaken in order to reduce the gap of the existing information on the division of the public and private spheres in the Albanian households. It aims to analyze and to present to the reader through current literature review and empirical data, the separation of both spheres for girls and boys, women and men in today's Albanian households. This study in itself is a guide that presents the current situation and analyses its components, accentuating that the balance work-family is not a private matter and cannot be considered as such, for it influences the wellbeing of the family as the primary unit of social structure, and the society as a whole.

Download

Gender Perspective in the School Textbooks - A Guide for Publishing Houses

Book

22 May 2008

This guide is another product of GADC, prepared in the framework of gender integration in education, which is known worldwide as an important indicator of social and economic development of a society. This publication has acknowledged and addressed gender equity principles in meeting the needs of both girls and boys in the elementary and secondary education. A thorough overview of the school textbooks, screened under a gender perspective, has resulted in a helpful and detailed guide for all publishing houses.

Download

'Women's Rights as Human Rights' A Toolkit

Book

20 May 2008

This publication is a toolkit that includes theoretical and practical information on women's human rights. Besides, it includes specific information on the international and national systems and documents of human rights. The innovation of this publication stands in its perspective. For the first time, GADC prepared a practical toolkit where women's human rights are presented and analyzed from a human rights perspective, thus helping the readers better understand women human rights in the big picture of human rights.

Download

Transparency-A path to public trust

Book

15 May 2008

This publication was prepared with the intent to help recognize the level of transparency of non-profit organizations in Albania and to promote mechanisms for its growth. This publication aims to stimulate the use of the mechanisms and possible means by non-profit organizations, in order to increase the level of transparency, coming by the existing legislation, by the positive experiences of non-profit organizations within and outside the country and by donor requirements that support their activity.

Download

Roadmap for Equality between Women and Men (2006-2010)

Book

14 May 2008

This roadmap supports the objectives of the gender equality agenda, building on the 'Framework Strategy for Equality between Women and Men 2001-2005' and taking stock of this strategy whilst highlighting the improvements required. This publication of the European Commission was translated and released for the Albanian readers with the intent to inform the Albanian public about the EU priorities in relation to gender equality for the period 2006-2010. The publication of this platform enables the readers to become familiar with the objectives and concrete efforts that the EU has placed on member countries, but also to candidate countries, such as Albania, for achieving gender equality.

Download

'You have the right to live a life without violence'. Booklet for the survivors of domestic violence

Book

14 May 2008

This practical awareness-raising publication offers information on several subjects related to domestic violence and how to react when faced with this phenomenon. In this booklet, the readers can find useful information on multiple topics; violence against women and domestic violence in our country; the human rights of the violated women; what can be done to help the victims; how victims of domestic violence should react; the Law against Domestic Violence; possible contacts of NGO-s that work on different issues of Domestic and Gender-based Violence, etc.

Download

'Gender Equality' a Condition for European Integration

Book

06 May 2008

This publication is the second in the chain of three publications about European Integration and Gender Equality. It introduces the readers with the institution and the concept of European Union, its' main bodies and their respective functions. The review explains the difficult steps that Albania must pass to meet the conditions posed by the EU in relation to gender equality.

Download

'50 Photos from the life of Albanian girls and women' Album

Book

22 May 2007

This outstanding publication is a collection of 50 photos from the reality of Albanian girls and women. Photography is known to be an amazing mean of communication when it comes to capturing strong emotions, undeletable moments and harsh truths. That was the reason behind the idea to prepare and publish this collection of captures from the everyday life of Albanian girls and women, without seeking them out, but sharing those captured moments together with them. This publication is one of the GADC's most successful and appreciated artistic and sensitizing products.

Download

To be a Woman... In Albania, after 1990

Book

22 May 2007

This publication is an attempt to bring together Albanian scholars and gender experts, who live and work both in Albania and abroad. It aims at filling a consistent gap: the lack of literature and academic debates on the way that the social movements as well as transition have influenced the status of women and gender issues in Albania. The papers also have a comparative nature, regarding the status of Albanian women with women in other countries in the region and Western countries. At the same time, it also presents a comparative approach with the status of women before the '90-ies in Albania. The articles cover different research areas, such as: the Albanian family in transition, public policies in Albania, representation of gender issues in the written and electronic media in Albania, and gender and citizenship issues.

Download

Manual of Service Providers on the Protection of Trafficked Victims

Book

15 May 2007

This publication is designed as an assistance providing tool for service providers who work with trafficking victims. This manual was prepared with the intent to be used by trainers, as a means of information on issues that directly or indirectly are related to trafficking. Moreover, the practical examples found in this manual enable the users to recognize and identify the trafficking phenomenon. Another novelty of this manual is the inclusion of the standards for social care services for persons trafficked or at risk of trafficking in residential centers, designed by the Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities.

Download

Gender Analysis of Elementary School Textbooks

Book

31 May 2005

The study focuses on elementary school textbooks, stemming from the accepted fact that: education in the first years of schooling is very important in children's lives. This period is the time when children learn about themselves, others, and the world around them; that is when they begin to give form to relations with themselves and others. Identifying the way in which gender roles are presented, how issues related to gender and gender identity in elementary school textbooks are treated, how gender is conveyed on a daily basis to children, is the coherent subject of the study. The research tries to reach some conclusions and, based on those, make some suggestions regarding gender and gender identity, as well as the gender perspective in elementary school textbooks.

Download

Gender Equality and Decision- Making

Book

23 May 2005

The publication is a collection of articles that reflect, through profound analysis, the low level of women's representation in decision making in the Albanian Society. Particular importance has been attached to the role that the civil society could and should play in Albania to increase women's representation in decision - making

Download

Media Monitoring during the July 3rd, 2005, Elections Campaign

Book

23 May 2005

Monitoring of the media was one of the main publications of Gender Alliance for

Development Center and focused on women's coverage in the broadcast media during the elections' period. This time, considering the importance attached to the July 3rd elections, GADC observed the electronic media's presentation of candidates for the members of parliament in general and of women candidates in particular. The monitoring results brought to several conclusions and also recommendations on the important role of the media during an electoral campaign.

Download

Gender and Participation

Book

10 May 2005

This report is part of a contemporary package on gender and participation and includes a copy of the BRIDGE abbreviated newsletter on the same topic, as well as a collection of support resources. The report is a continuation of publications realized by BRIDGE in the area of gender. It provides an overview of meeting points between models of gender and participation, how they have been implemented, and how they have or could have been integrated constructively in projects, programs, policies, and institutions. The publication provides a background of basic concepts of gender and participation, reasons why there has not been more interaction in the past, and efforts to learn through these two models.

Download

Gender and Budgeting

Book

24 February 2005

This publication reflects the variety of problems encountered when budgets are being conceived and resources allocated, a process during which individuals' varied differences and interests are usually not taken into account. Gender and budgeting focuses on initiatives that should be undertaken in order to create gender sensitive budgets, the way in which these initiatives may be implemented in practice, and main actors to be involved in such processes, accompanied by concrete strategies and recommendations.

Download

Media and Gender Equality

Book

24 May 2004

This publication introduces the way women are portrayed in the media, as well as the way in which this depiction may become the target of critiques and ethical and feminist analyses. In particular, it focuses on the way in which women are depicted in the media, gender roles and stereotypes, the role of the reporter in conveying stereotypes and the way in which they are assimilated by the audience, the importance of drafting a Code of Ethics that is sensitive to gender issues, etc. A series of recommendations on the way in which a gender perspective may be incorporated into the media are addressed to media leaders, reporters, and gender experts in media institutions.

Download

Monitoring Media on Domestic Violence, Year 2001 and 2002

Book

22 May 2003

For sure, it is extremely important to understand that women have and must enjoy the same rights as men: the right to live a peaceful life free of abuse, whatever their relation to the abuser: husband, boyfriend, acquaintance or stranger. However, the aim of this particular report is not so much to persuade or sensitize the readers that abuse is reprehensible and not to be tolerated. This publication is a direct attempt to see and understand more clearly, how the journalists and the printed media refer to and treat domestic violence.

Download

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Full list

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list