Community Based Scorecards for Local Governance 2019

Duration: January 2019 - September 2019

Donor: PLGP through USAID funds

Overall objective: Involving citizens in governance assessment

Summary:

This project was implemented by Gender Alliance for Development Centre, (GADC) with the financial and technical support of the United States Agency for International Development (USAID) through the Local Government Planning and Project. It was implemented in 5 municipalities of Albania, in: Elbasan, Fier, Patos, Librazhd, Pogradec.

The Community Governance Assessment includes key aspects of local governance, such as: (i) the quality and efficiency of public services; (Ii) Good Governance and Local Democracy; (III) economic development and (IV) social dimension at the local level.

To successfully implement the project, a several activities were organized:

  • The organization of focus groups in all 5 municipalities, participating in which were men and women, girls and boys representing marginalized groups, active citizens, village elders) who by pointing out the problems,  assessed the performance of the municipality and identified the needs and priorities of the citizens.
  • Semi-structured interviews in all 5 municipalities were organized. Part of these interviews where representatives of each municipality, and they, as service providers self-assessed through the scoring system the services they provide to the community.
  • Data analysis
  • Report preparation for Public presentation
  • Summary of results

Projekti i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) në bashkëpunim me Qëndrën Aleanca Gjinore për Zhvillim, që prej vitit 2016, kanë ndërmarrë projektin e Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen (VKQ). 18 bashki në mbarë vendin janë përfshirë në procesin e Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen që prej vitit 2015. Në vitin e parë VKQ u zbatua në bashkitë e Elbasanit, Beratit, Kamzës dhe Vlorës, ku gjetjet dhe rekomandimet e qytetarëve gra dhe burra u prezantuan dhe u përfshinë në axhendat dhe programet e kandidatëve për kryetarë bashkie. Në vitin 2016 VKQ u zbatua në gjashtë bashki: Fier, Gjirokastër, Kuçovë, Korçë, Lushnjë dhe Shkodër dhe në vitin 2017 në gjashtë bashki të reja: Vorë, Patos, Lezhe, Roskovec, Kukës dhe Sarandë. Në pritje të zgjedhjeve vendore të vitit 2019, proçesi po zhvillohet në bashkitë Fier, Patos, Pogradec, Elbasan dhe Librazhd, i koordinuar nga Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim në Tiranë dhe me partnerë lokale organizatat: Epoka e Re (Fier), Tjeter Vizion dhe Forumi i Gruas (Elbasan), Unë Gruaja dhe RIAS (Pogradec), si dhe MEDPAK në Librazhd. Një pjesë e rëndësishme në proçes kanë qënë dhe Komisionet Këshilimore Qytetare Vendore (KKQV) në bashkitë respektive ku ato janë funksionale prej vitesh. Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen përfshin aspekte kryesore të qeverisjes vendore, të tilla si: (I) cilësia dhe efiçenca e shërbimeve publike; (II) qeverisja e mirë dhe demokracia lokale; (III) zhvillimi ekonomik dhe (IV) dimensioni social në nivel vendor.

Vlerësimi i komunitetit për qeverisjen është një qasje dhe mundësi e mirë që bashkitë të kuptojnë nevojat dhe përparësitë e qytetarëve. Harmonizimi dhe përfshirja e rezultateve të vlerësimit të komunitetit në programet vendore, si dhe përpjekja për të influencuar në hartimin e politikave vendore, janë një tregues pozitiv i demokracisë në veprim. Kombinimi i metodologjise se VKQ me aktorë kyç lokalë, të tillë si Komisionet Këshillimore Qytetare dhe organizata të shoqërisë civile kanë mundësuar zbatimin me sukses të këtij procesi.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list