Statements and Activities

2022-01-12 11:23:21

Tryeze Rajonale Diskutimi "Statusi i Grave Sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor”

11.1.2022 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Gruas në Shqipëri organizuan aktivitetin rajonal: “Statusi i Grave Sipërmarrëse në Ballkanin Perëndimor” Ky aktivitet u organizua në kua

Read more

Video Coverage

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list