Zhvillimi dhe zbatimi i Fushatës “Gratë Gazetare”

Organizimi i një Fushate Ndërgjegjësuese për Gratë në Media

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim me mbeshtetjen e Ambasades së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, permes një granti nga Instituti i Menaxhimit Lindje Perëndim(EWMI), hapi fushatën ndergjegjesuese #Jam një grua gazetare & jam krenare për këtë
Fushata synon: (i) të promovojë kontributin e grave dhe vajzave në media në Shqipëri; dhe (ii) të nxjerrë në pah disa sfida, me të cilat përballen gratë dhe vajzat gazetare në Shqipëri. 
Kjo fushatë do të bazohet në 10 video 30 sekonda të realizuara me 10 gra gazetare. Videot do te shfaqen deri në datë 15 Mars në RTSH, TV Klan, Top- Channel, ABC, Fast Neës dhe do të transmetohen në Radio Tirana, Club FM, në radio. Më tej këto video do të përcillen edhe përmes mediave sociale.

The Gender Alliance for Development Center with the support of the United Kingdom Embassy in Tirana, through a grant from the East - West Management Institute (EWMI), launched the awareness campaign #I’m a Woman Journalist & I’m Proud of It
The campaign aims to: (i) promote the contribution of women and girls to the media in Albania; and (ii) highlight some of the challenges that journalism women and girls face in Albania.
This campaign will be based on 10 videos of 30 seconds produced with 10 women journalists. The videos will be screened on March 15 at RTSH, TV Klan, Top Channel, ABC, Fast News and will be broadcast on Radio Tirana, Club FM, on radio. Further, these videos will also be broadcast through social media.

 

 

 

 

 

 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list