Institucionalizimi i Shërbimeve Cilësore të Rehabilitimit dhe Integrimit për të Mbijetuarat e Dhunës

Titulli i projektit: Institucionalizimi i Shërbimeve Cilësore të Rehabilitimit dhe Integrimit për të Mbijetuarat e Dhunës

Kohëzgjatja: Dhjetor 2019 - Nëntor 2022

Donatori: Agjencia Austriake për Zhvillim 

Rezultati: Përmirësim i cilësisë (trajnimi i stafeve dhe përgjigje e koordinuar e institucioneve ndaj rasteve të raportuara të dhunës, lëshimi i masave mbrojtëse, plotësimi i listës së vlerësimit të riskut në rast se është e disponueshme) së shërbimeve për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore.

Produkti 1: Gratë kanë marrë mbështetje për t’u larguar nga mjediset e dhunshme dhe për t’u bërë më të pavarura.
Produkti 2: Janë paraqitur propozime cilësore dhe të bazuara në prova, për legjislacionin dytësor në ndihmë të të mbijetuarave.
Produkti 3: Ofruesit e shërbimeve kanë përmirësuar aftësitë për të garantuar siguri më të madhe për të mbijetuarat.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list