Gender budgeting in Local level

Donor: UN Women

Period:01.09.2015-30.06.2017

 

Develop and deliver a comprehensive mentoring programme on gender responsive planning and budgeting of local services in the Municipality of Tirana.

Support and training direct to the local government employees in order to develop their capabilities in integrating gender equality into local budgets, local decision making and thinking according to the Albanian Legal Framework for Gender Equality.

GADC organized the work to:

  • Promovojnë planifikimin e përgjegjshëm gjinor, programimin dhe buxhetimin në të gjitha nivelet. Rritja e aftësive të nëpunësve civilë, shoqërisë civile dhe akademikëve për të aplikuar buxhetimin e përgjegjshëm gjinor siguron financimin në mënyrë të përshtatshme të nevojave të grave dhe vajzave.
  • Mbështesin të drejtat dhe administrimin e pronësisë. Sigurimi i të drejtave pronësore të grave dhe zbatimi i parimeve të barazisë gjinore në administrimin e pronës mbështet fuqizimin ekonomik të grave.
  • Mbledhin dhe zbërthejnë statistikat gjinore dhe treguesit mbi to. Kjo lejon planifikimin e bazuar në të dhëna dhe forcon llogaridhënien. Krijimi i mjeteve zyrtare për monitorimin e angazhimeve mbi barazinë gjinore në Shqipëri përmirëson vendimmarrjen dhe politikëbërjen.
  • Promovojnë përfshirjen dhe mbrojtjen sociale. Rritja e përfshirjes së grave në planifikimin e politikave e ofrimin e shërbimeve si dhe sigurimi i shërbimeve adekuate dhe të barabarta për të gjithë mbetet fokusi i punës sonë. Projektimi dhe zbatimi duhur i programeve të mbrojtjes sociale që adresojnë kufizimet e lidhura me gjininë reduktojnë vulnerabilitetin dhe integrojnë gratë dhe vajzat në progresin ekonomik të vendit.

Main achievements:

  • Prepare the training methodology and adapt the UN Women GRB manual of training.
  • Conduct seven 3-day training for municipal specialists and councilors on gender responsive budgeting in all seven municipalities.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list