Trajnim - Statistikat Gjinore

9.10.2020

Në kuadër të projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) organizoi trajnimin mbi Statistikat Gjinore.

Cilët janë treguesit dhe si përcaktohen ata; Treguesit që mund të prodhohen nga autoritetet vendore; Çfarë duhet të vlerësojmë? etj ishin disa nga temat e trajtuara.

Në këtë trajnim morën pjesë pjesë nëpunës të barazisë gjinore si edhe ekspertet e monitorimit të cilat po monitorojne funksionimin e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit ne 14 bashki të vendit.


Ky projekt zbatohet në kuadër të programit rajonal "Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë mendësitë" – Ti japim fund Dhunës ndaj Grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, financuar nga Bashkimi Evropian dhe po zbatohet nga UN Women Albania

#EUNear
#changingmindstoEVAW

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list