Ndërtimi i Kapaciteteve në lidhje me Kuadrin Ligjor kundër Dhunës me bazë Gjinore.

20-21 korrik 2020

Trajnim Online në kuadër të projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit."

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) per dy dite ka trajnuar ekspertet e monitorimit dhe koordinatoret vendore kundër dhunës në familje për monitorimin e ligjit kundër dhunës me bazë gjinore “Ndërtimi i Kapaciteteve në lidhje me Kuadrin Ligjor kundër Dhunës me bazë Gjinore në Shqipëri.” Monitorimi do të zbatohet në 9 bashki të vendit: Tiranë Durrës, Elbasan. Korçë, Shkodër Vlorë, Pukë, Kurbin dhe Berat.

Ky projekt zbatohet nga GADC në kuadër të programit rajonal "Zbatojmë Standartet, Ndryshojmë mendësitë" – Ti japim fund Dhunës ndaj Grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, e financuar nga European Union in Albania
dhe zbatohet nga UN Women Albania
#EUNear
#changingmindstoEVAW

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list