Avancimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Grave në Punë

Titulli i projektit: Avancimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Grave në Punë, me fokus të veçantë në gratë punëtore në sektorin e prodhimit të veshjeve. 

Kohëzgjatja e projektit: Janar - Dhjetor 2023

Donatori: Olof Palme International Center 

Objektivi kryesor: Përmirësimi i kushteve të punës përmes fuqizimit dhe mbrojtjes së të drejtave në punë të grave punëtore në sektorin e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri.

Objektivat specifikë:

OS1. Forcimi i reputacionit të GADC dhe zgjerimi i ndihmës ligjore falas të ofruar për gratë punonjëse në sektorin e veshjeve dhe këpucëve.

OS2. Fuqizimi i grave që punojnë në sektorin e veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri përmes rritjes së kapaciteteve dhe advokimit në mbarë Shqipërinë.

OS3. Forcimi i marrëdhënies midis GADC dhe aktorëve të tjerë si Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Avokati i Popullit, Inspektorati i Punës, Sindikatat, Këshillat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë; Inspektorati Shtetëror Shëndetësor.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list