Fuqizimi Ekonomik i Grave

Titulli i projektit: Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe Perspektiva Gjinore në Zinxhirin e Vlerave të Biznesit.

Kohëzgjatja e projektit: Tetor 2022- Shtator 2023

Donatori: Gender Equity and Equality Action (GEEA)

Qëllimi i projektit: Qëllimi final është të përmirësohen të ardhurat e grave, të reduktohen pasiguritë me të cilat përballen gratë brenda zinxhirit të vlerave dhe të fuqizohen gratë sipërmarrëse për të ndërmarrë role më aktive në zinxhirin e vlerave.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list