Takimi i 17-të i Komitetit Drejtues për finalizimin e Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030.

03.05.2024 GADC mori pjesë në takimin e 17-të të Komitetit Drejtues të organizuar nga Ministria e Financave për finalizimin e Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030.
Brenda kësaj strategjie, Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor (BPGJ) perfshihet në Shtyllën 2: Planifikimi i integruar strategjik dhe buxhetor, monitorimi dhe raportimi transparent nënkupton një hap të rëndësishëm drejt promovimit të barazisë gjinore dhe adresimit të nevojave unike të popullatave të ndryshme. Duke përfshirë BPGJ-në së bashku me buxhetimin e përgjigjshëm ndaj ndryshimeve klimatike, strategjia pranon ndërlidhjen e politikave fiskale me konsideratat sociale dhe mjedisore, duke hapur rrugën për një zhvillim më gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.


Për më tepër, prioritizimi i iniciativave të tilla si futja e buxhetimit të gjelbër/të përgjigjshëm ndaj klimës dhe rritja e BPGJ përmes analizës së hendekut gjinor nënvizon angazhimin e qeverisë shqiptare për të nxitur qëndrueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike dhe avancimin e barazisë gjinore. Këto përpjekje jo vetëm që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve kombëtare të zhvillimit, por gjithashtu përputhen me axhendat globale si Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Marrëveshja e Parisit.


Për më tepër, theksi në kryerjen e analizave gjinore ex ante dhe ex post si pjesë e metodologjive buxhetore pasqyron një qasje proaktive për adresimin e pabarazive gjinore dhe për të siguruar që politikat fiskale të jenë të përgjegjshme ndaj gjinisë dhe të barabarta. Duke përfshirë konsideratat gjinore në procesin e buxhetimit, politikëbërësit mund të identifikojnë dhe të zbusin më mirë ndikimet diferenciale të masave fiskale në grupe të ndryshme të popullsisë, duke çuar përfundimisht në rezultate më efektive dhe gjithëpërfshirëse.
Në dritën e këtyre zhvillimeve, formulimi i Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030 përfaqëson një moment historik të rëndësishëm në avancimin e kuadrit të qeverisjes fiskale të vendit drejt transparencës, llogaridhënies dhe reagimit më të madh ndaj çeshtjeve sociale dhe mjedisore. GADC vlerëson Ministrinë e Financave për udhëheqjen e saj në drejtimin e këtyre përpjekjeve dhe pret me padurim mbështetjen e zbatimit të strategjisë për të realizuar potencialin e saj transformues.

Burimi i fotove: Ministria e Financave

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list