Angazhimi i të Rinjve në Konsultimin Publik për Qeverisjen Vendore - Workshop me Studentë të Fakultetit të Drejtësisë

Në ditët e sotme, një nga sfidat kryesore që ballafaqohen shoqëritë tona është përfshirja e përgjegjshme dhe efektive e të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale. Në këtë kontekst, Gender Alliance for Development Center (GADC) organizoi një workshop me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me fokus të veçantë në konsultimin publik dhe angazhimin e tyre në qeverisjen vendore.

Në këtë aktivitet, u ofrua një platformë e rëndësishme për të rinjtë për të mësuar më shumë për proceset e konsultimit publik dhe për rolin e tyre si qytetarë të përgjegjshëm. Prezantimet dhe diskutimet e hapura u bënë që të rinjtë të kuptojnë rëndësinë e zërit të tyre dhe impaktin e tyre në hartimin e politikave vendore.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të Projektit “Forcimi i Angazhimit të Qytetarëve në Qeverisjen Vendore” i cili mbështetet nga Olof Palmes Internationella Center dhe Qeveria Suedeze dhe National Endowment for Democracy dhe që zbatohet nga Rrjeti POP - Perballja e Ofertave Politike.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list