Anketë: Mbështetja e Grave për Gratë në Tregun e Punës

E nderuar zonjë!

Dëshirojmë të ndajmë me ju një pyetësor të veçantë: Marrim informacion mbi eksperiencat dhe mendimet tuaja në lidhje me shanset e grave dhe burrave në tregun e punës si dhe mbështetjen që u jepet grave në fillimet e karrierës nga gra të tjera në pozicione më të larta.

Informacioni i mbledhur përmes këtij pyetësori do të përdoret vetëm për këtë qëllim dhe përgjigjet tuaja do të mbeten konfidenciale dhe do të përdoren vetëm nga ekipi i projektit për të zhvilluar raportin studimor.

Ky studim po realizohet nga Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, mbështetur nga organizata “Demokraci për Zhvillim”, Kosovë.

Ju falenderojmë për përgjigjet sa më të sinqerta.

Aksesoni linkun më poshtë: 

https://gadc.limesurvey.net/656424?lang=en 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list