Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse: Një fokus në teknikat dhe strategjitë e marketingut dhe zinxhirin e vlerave të biznesit të Tiranës

17 Mars 2023, Qendra  Aleanca Gjinore për Zhvillim organizoi sesionin e radhës të trajnimit si pjesë e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave dhe perspektiva gjinore në zinxhirin e vlerave të biznesit”. Trajnimi u zhvillua në Hotel Sokrat dhe u fokusua në teknikat dhe strategjitë e marketingut për gratë sipërmarrëse në fusha të ndryshme që operojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës.

Sesioni i trajnimit ofroi një mundësi për pjesëmarrësit të mësojnë rreth komponentëve të marketingut, duke përfshirë 4 P-të e marketingut, analizën SWOT dhe krijimin e një plani biznesi. Gjithashtu, u bë një prezantim mbi projektin dhe konceptin e zinxhirit të vlerës së një biznesi nga perspektiva gjinore.

Sesione të ngjashme trajnimi do të mbahen në të ardhmen me grupe të tjera të grave sipërmarrëse në Tiranë, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për fuqizimin e grave dhe promovimin e barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës së biznesit në rajon. Nëpërmjet këtyre sesioneve të trajnimit, gratë sipërmarrëse do të fitojnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të tregtuar në mënyrë efektive bizneset e tyre dhe për të konkurruar në tregun lokal.

Projekti mbështetet nga Gender Equity and Equality Action (GEEA) i Departamentit të Shtetit dhe zhvillohet nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list