Mundesi bashkepunimi: Konsulent i jashtem per monitorimin e Qendrave Komunitare ne bashkine Tirane

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), organizatë jofitimprurëse shqiptare me seli në Tiranë, fton aplikime nga ekspertë shqiptarë për pozicionin e mëposhtëm: Konsulent/e e jashtme me ekspertize mbi dhune me baze gjinore. 

Konsulenti/ja do te realizoje Termat e References (te listuara me poshte) ne kuader te Projektit "Institucionalizimi i sherbimeve cilesore te rehabilitimi dhe integrimit per te mbijetuarat e dhunes" financuar nga Austrian Development Agency ne Serbi. 

Termat e References: 

  • Te monitoroje dhe te raportoje mbi qendrat komunitare dhe sherbimet e tyre ndaj viktimave te dhunes me baze gjinore, te raportuara prane bashkise Tirane 
  • Te udheheqe plotesimin e pyetesoreve (te pergatitura nga GADC) per matjen e sherbimeve ndaj ketij target grupi 
  • Te realizoje raporte perkatese per cdo takim, monitorim apo vizite prane ketyre qendrave. 
  • Afati kohor shtrihet nga data 1 korrik - 30 nentor 2022

Aplikantet dhe afatet kohore te aplikimit 

Ftohen te gjithe te interesuarit/at te aplikojne deri ne date 20 qershor 2022 ne adresen e email: [email protected] duke derguar bashkangjitur aplikimit: Letren shoqeruese te aplikimit, CV-ne si edhe oferten financiare. 

Nese keni pyetje apo paqartesi, ftoheni te na shkruani prane [email protected]  deri ne date 10 qershor 2022. 

 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list