Mundesi bashkepunimi: Konsulent i jashtem me ekspertize mbi dhunen ne familje dhe ate me baze gjinore

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), organizatë jofitimprurëse shqiptare me seli në Tiranë, fton aplikime nga ekspertë shqiptarë për pozicionin e mëposhtëm: Konsulent/e e jashtme me ekspertize mbi dhunen me baze gjinore dhe dhunen ne familje. 

Konsulenti/ja do te realizoje Termat e References (te listuara me poshte) ne kuader te Projektit "Institucionalizimi i sherbimeve cilesore te rehabilitimi dhe integrimit per te mbijetuarat e dhunes" financuar nga Austrian Development Agency ne Serbi. 

Termat e References: 

  • Te pergatise nje plan pune per zhvillimin e raportit mbi legjislacionin dhe politikat kunder dhunes me baze gjinore dhe dhunes ne familje (per tu aprovuar nga GADC)
  • Te pergatise nje metodologji sa i perket qasjes kerkimore per pergatitjen e raportit 
  • Planifikimi i mbledhjes se te dhenave sasiore dhe sicelsore
  • Pergatitja e listes se aktoreve kyc per zhvillimin e intervistave 
  • Perpilimi i pyetesorit per tu ndare ne institucione 
  • Desk research per identifikimin e te dhenave te fundit ne Shqiperi 
  • Hartimi i raportit te thelluar mbi progresin ne luften kunder dhunes me baze gjinore dhe dhunese ne familje.
  • Afati i fundit i permbushjes se detyrave eshte data 30 nentor 2022


Aplikantet dhe afatet kohore te aplikimit 

Ftohen te gjithe te interesuarit/at te aplikojne deri ne date 31 maj 2022 ne adresen e email: [email protected] duke derguar bashkangjitur aplikimit: Letren shoqeruese te aplikimit, CV-ne si edhe oferten financiare. 

Nese keni pyetje apo paqartesi, ftoheni te na shkruani prane [email protected] deri ne date 15 maj 2022. 

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list