Takime advokuese per Kontraten Sociale ne Njesite Administrative 3 dhe 4 Tirane

11.5.2022 Qendra Aleanca Gjinore per Zhvillim ka filluar nje seri takimesh me administratoret e Njesive Administrative të Bashkia Tiranë. 

Keto takime kane per qellim analizimin e prioriteteve te Kontrates Sociale bazuar ne Raportin e Vitit te Dyte monitorues, si edhe diskutimin paraprak me administratoret mbi gjetjet e reja gjate takimeve me qytetaret.

Sot ishim me drejtueset e njesive administrative Njesia Administrative Nr.3 me znj. Liri Qoshi dhe Njesia Administrative Nr.4 me znj. Ergesta Ninga, me te cilat analizuam gjetjet dhe rekomandimet per secilen nga njesite duke vene theksin tek angazhimi qytetar, degjesat publike dhe mekanizmat qe njesite perdorin per njoftimin e qytetareve.

Falenderojme per mbeshtetjen Olof Palme International Center; Ambasaden Suedeze dhe National Endowment for Democracy

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list