GADC i bashkohet fushatës së Clean Clothes Campaign mbi Pagën e Jetesës. Njoftim për Shtyp i CCC e ndarë në 25 vende dhe nga 250 organizata pjese e rrjetit CCC

7.4.2021 Punëtorëve u duhet një pagë për të jetuar - një pagë jetese! Pika referuese e pagës dysheme në Evropë na jep një vlerësim të një page jetese për Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore. 

Clean Clothes Campaign po ndërmerr një hap tjetër në luftën e vazhdueshme për të përmirësuar kushtet e punës dhe për të fuqizuar punëtorët në industrinë globale të veshjeve dhe veshjeve sportive duke prezantuar Pagën dysheme në Evropë: një bazë ndërkufitare e pagës së jetesës për Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore.

Më shumë se 2.3 milion - kryesisht gra - punojnë në industrinë e veshjeve dhe këpucëve në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Ata paguhen me paga varfërie. Pagat minimale ligjore neto në këto vende janë nën linjat statistikore të varfërisë të përcaktuara nga BE-ja dhe nuk i parandalojnë punëtorët të bien në varfëri.

Në të njëjtën kohë, fitimet e përfituara nga markat dhe shitësit në zinxhirin e furnizimit me veshje janë të mëdha, madje edhe gjatë pandemisë. Me kërcënimin e zhvendosjes, markat dhe shitësit përfitojnë nga konkurrenca ndërkombëtare midis vendeve dhe rajoneve. Kur markat kanë fuqinë për të bërë presion për çmimin, fuqia negociuese e punëtorëve dhe e sindikatave dobësohet.

Pagat minimale i mbajnë punëtorët në varfëri. Edhe pse paga e jetesës është një e drejtë njerëzore dhe e pranuar nga BE, pagat minimale janë aq të ulëta sa punëtorët vijojnë të jenë të varfër.

 “Ka raste kur nuk kemi asgjë për të ngrënë.”
Grua punëtore nga Ukraina 

Në përgjigje të kësaj situate të papranueshme, Clean Clothes Campaign ka zhvilluar Pagën dysheme të Evropës, një pikë referimi ndërkufitare për pagën e jetesës e cila bazohet në kostot e jetesës në 15 vende evropiane të prodhimit të veshjeve, përfshirë 7 shtete anëtare të BE-së. Metodologjia për standardin është zhvilluar përmes 6 vitesh hulumtimi të plotë. Gjatë zhvillimit, ekspertë të ndryshëm u konsultuan brenda dhe jashtë rrjetit të Clean Clothes Campaign, ndër të tjera Asia Floor Wage Alliance.

Standardi Evropian i Pagës Dysheme është një mjet konkret për tu treguar markave dhe qeverive se me çfarë page është e nevojshme për të jetuar, dhe mund të përdoret nga sindikatat dhe OJQ-të e punës për të forcuar fuqinë e tyre të negociatave.

“Nëse markat janë serioze në lidhje me pagesën e pagave të jetesës për punëtorët në zinxhirin e tyre të furnizimit në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore, atëherë ata duhet ta përdorin këtë mjet. Nuk ka asnjë justifikim.”
Mario Ivekovic, President i Novi Sindikat (New Union), Kroaci 

Është koha që punëtorët në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore që prodhojnë rroba për qytetarët evropianë, të paguhen me një pagë të denjë. Prandaj, ne kërkojmë që markat e modës dhe shitësit me pakicë të ndërmarrin hapa publikë, konkretë, të matshëm për të gjithë zinxhirin e tyre të furnizimit, në mënyrë që të sigurojnë që punëtorëve të veshjeve t'u paguhet një pagë jetese brenda një afati të arsyeshëm kohor. Në nivelin qeveritar ne kërkojmë që BE dhe qeveritë kombëtare në vendet e konsumit dhe prodhuesit në Evropë, të mbrojnë të drejtën njerëzore të punëtorëve për një pagë jetese dhe të zbatojnë pagat minimale ligjore që luftojnë varfërinë.

Kontakt:

NOVI SINDIKAT
Park stara Trešnjevka 2, Zagreb
e-mail: [email protected]
Website link: www.novisindikat.hr

Clean Clothes Campaign (CCC) punon për të përmirësuar kushtet dhe mbështetur fuqizimin e punëtorëve në industrinë globale të veshjeve. CCC ka fushata kombëtare në 25 vende evropiane me një rrjet prej 250 organizatash në të gjithë botën.

Vizitoni www.cleanclothes.org për më shumë informacione.

Projekti "Filling the Gap: Achieving Living Wages through Improved Transparency" bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian.

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list