GADC fillon fushatën kundër ngacmimeve seksuale në vendin e punës

Njoftim për Media
18 tetor 2021

Sot, me 18 tetor, Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” fillon  fushatën online kundër ngacmimeve seksuale në vendin e punës.

Kjo fushatë organizohet me qëllim informimin e qytetarëve rreth formave të ngacmimit seksual në vendin e punës, ligjeve që dënojnë atë, si dhe  shembujve të ngacmimit seksual në vendin e punës të nxjerra nga raporti i GADC-së ”Diskriminimi me bazë gjinore dhe puna në Shqipëri”

Nga gjetjet e hulumtimit të fundit për Diskriminimin me bazë gjinore në punë në Shqipëri,  shumica e të anketuarve nuk kishin njohuri nëse ngacmimi seksual në hapësirat e punës dënohet me ligj dhe cilat janë format e ngacmimit seksual.

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë dënon me burgim deri në pesë (5) vjet çdo person i cili ngacmon seksualisht personin tjetër apo përdor cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit, dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues.

Përveç Shqipërisë, e njëjta fushatë do të zhvillohet në pesë vende të tjera të Ballkanit Perëndimor të cilat janë partnere të GADC-së në këtë nismë: Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe pritet të zgjasë 11 ditë (18-30 tetor).

GADC inkurajon të gjithë personat e ngacmuar seksualisht në vendet e tyre të punës që të raportojnë ngacmimin seksual pranë Inspektoriatit të Punës: 042368473; Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në numrin pa pagesë: 08000 606; Rajonit më të afërt të Policisë ose Policisë së Shtetit: 129 dhe pranë Qendrës “Aleanca Gjinore për Zhvillim” në numrin pa pagesë: 0800 18 18

GADC bën thirrje për përmirësimin e kushteve për pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore. Gjithashtu, GADC beson në krijimin e ambienteve të punës së denjë dhe një ambient pranues për të gjitha grupet e shoqërisë.

Kjo fushatë realizohet si pjesë e nismës “Luftimi i diskriminimit, përmirësimi i të drejtave të grave në punë”, si dhe mbështetet nga Komisioni Evropian dhe bashkëfinancohet nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list