DEKLARATË - Dita Ndërkombëtare e Punës së Denjë


7 Tetor 2020. 7 Tetori njihet botërisht si “Dita Ndërkombëtare e Punës së Denjë”. Kjo është dita që simbolizon mobilizimin që duhet bërë për përmirësimin e kushteve të punës së punonjësve, për përmirësimin e pagave, mundësimin e organizimit sindikal. Mbi të gjitha kjo është dita që thërret për respektimin e integritetit fizik dhe mendor të punëtorëve gjatë ushtrimit të punës së tyre, sidomos në kushtet e pandemisë COVID-19.


Duke pasur parasysh realitetin e punës së punonjëseve të sektorit të tekstileve dhe këpucëve, me problematika të shumta përsa i përket punës së denjë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Maqedoninë e Veriut, tre organizata, prej kohësh të përkushtuara në mbrojtjen e të drejtave të punëtoreve të këtij sektori vijnë me një deklaratë të përbashkët.


Pas efekteve si pasojë e pandemisë COVID-19, puna e denjë duhet të jetë në qendër të veprimeve të qeverive të të dy vendeve, për fuqizimin e punonjësve. Punësimi produktiv dhe puna e denjë janë elementet kryesore për të arritur zhvillimin, integrimin dhe uljen e varfërisë.


Në këtë kuadër, ne i bëjmë thirrje qeverive të dy vendeve që të sigurohen që të zbatohet axhenda e ILO-s për punën e denjë dhe të marrin masa sa më parë për përmbushjen e katër shtyllave kryesore të kësaj axhende, duke mundësuar kështu:

• Përmirësimin e kushteve të punës;
• Krijimin e vendeve të reja të punës;
• Rritjen e pagave të sektorit;
• Rritjen e kontrollit shtetëror mbi normat ditore të punës, të pa standardizuara;
• Zhdukjen e shfrytëzimit dhe abuzimit fizik dhe psikologjik.
• Mbrojtjen Sociale të punëtorëve dhe familjeve të tyre;
• Fuqizimin e dialogut social me pjesëmarrje në vendime tw pwrfaqwsuesve tw sektorit.

Gjithashtu u bëjmë thirrje punëdhënësve të sektorit të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve që:

• Të krijojnë siguri në vendin e punës: makineria, pajisjet dhe proceset nën kontrollin e punëtorëve të jenë të sigurta dhe pa rrezik për shëndetin dhe se substancat kimike, fizike dhe biologjike dhe agjentët nën kontrollin e tyre të jenë pa rrezik për shëndetin duke marrë masat e duhura të mbrojtjes në zbatim të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë dhe shëndetit në punë.;
• Punëdhënësit duhet të sigurojnë, (kur është e nevojshme), veshje të përshtatshme mbrojtëse dhe pajisje mbrojtëse për të parandaluar, për aq sa është praktikisht e arsyeshme, rrezikun e aksidenteve ose të efekteve të dëmshme në shëndet;
• Punëdhënësit duhet të sigurojnë në mënyrë periodike masa personale mbrojtëse sipas udhëzimeve dhe protokolleve të Organizatës Botërore të Shëndetit dhe ILO.
• Punëdhësit duhet të krijojnë mundësinë e vendeve lehtësisht të aksesueshme për gratë ku ato të kurojnë higjenën personale dhe të lajnë në mënyrë të shpeshtë duart.
• Masat personale mbrojtëse si edhe veshje dhe pajisje të tilla mbrojtëse duhet të sigurohen, pa asnjë kosto për punëtorin.
• Mos të mungojë në ambjentet e fabrikës mjeku, i cili sot më shumë se kurrë, në këtë kohë pandemie duhet të monitorojë punëtorët, kushtet higjenike apo masat mbrojtëse.
• Punëdhënësit gjithashtu duhet të sigurojnë që punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre të konsultohen, informohen dhe trajnohen për çështje të sigurisë e shëndetit në punë sipas proçeseve të punës që kryejnë.


U bëjmë thirrje sindikatave të sektorit të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve:
• Të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të mbrojtur gratë punonjëse nga shfrytëzimi në vendin e punës permes aktivitetit real sindikal dhe kontratave kolektive efektive dhe të dakortësuara në përmbajtje me vetë punëmarrësit.
• Të synohet më shumë bashkëveprim dhe solidaritet mes sindikatave të sektorit dhe koordinim më i madh i bashkëpunimit edhe me organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në këtë sektor.

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim
Glasen Tekstiles
Qendra për të Drejtat në Punë

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list