Çmimi i Barazisë Gjinore

Në datë 21.07.2021 Qendra “Alenca Gjinore për Zhvillim” mbajti në ambjentet e Hotel Rogner ceremoninë e ndarjes së Çmimit të Barazisë Gjinore   në kuadër të projektit “Rritja e Qasjes të Grave në Punësim” i financuar nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjese në Prishtinë. Çmimet e këtij viti, në bazë të kritereve të përcaktuara, synuan promovimin e barazisë gjinore në punësim në sektorin privat.

4 bizneseve shqiptare iu dha çmimi për kontributin e dhënë në promovimin e barazisë gjinore në vendin e punës. Bizneset fituese janë si më poshtë vijojnë:

  •  EasyPay;
  •  AlbPastrim;
  •  Hako dhe;
  •  Artizanët e Vaut të Dejës.

On July 21, 2021, the Gender Alliance for Development Center held the ceremony of awarding the Gender Equality Award   at Rogner Hotel, within the framework of the "Increasing Women's Access to Employment" project, funded by the Norwegian Embassy in Prishtina. This year's awards, based on established criteria, aimed to promote gender equality in employment within the private sector.

4 Albanian businesses were awarded for their contribution in promoting gender equality in the workplace. The winning businesses are as follows:

  •  EasyPay;
  •  AlbPastrim;
  •  Hako and;
  •  The Artisans of Vau i Dejës.

 

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list