Takimi i Rrjetit Rajonal - Rritja e Qasjes të Grave në Punësim

Në datë 9 korrik, Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim" dhe Demokracia për Zhvillim (D4D) patën takimin e katërt dhe të fundit të Komitetit Rajonal për projektin "Rritja e Qasjes të Grave në Punësim" i financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë.

Përfaqësuesit e Inspektoratit të Punës, Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri u takuan me përfaqësues nga Avokati i Popullit, Instituti GAP dhe UNDP në Kosovë me të cilët ndanë përvojat dhe rekomandimet për fuqizimin ekonomik të grave në Shqipëri dhe Kosovë.

Gjetjet dhe rekomandimet e Policy Paper-it "Rritja e Qasjes të Grave në Punësim" u ndanë nga ekspertja. Pjesëmarrësit nga të dy vendet adresuan çështjet kryesore dhe theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal.

Opinions and
Suggestions

Here you will find feedback from GADC, various suggestions as well as opinions

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

Donors

Full list