Tryeze Diskutimi - Tiranë “Funksionimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit gjatë 2020!

1.4.2021 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC) ka organizuar sot online një Tryezë të Rrumbullakët me Anëtarët e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar pranë Mekanizmit të Koordinuar të Referimit Bashkia Tiranë. 

Funksionimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) gjatë 2020! Gjetje dhe sfida në zbatim të objektivit të 3-të të Strategjisë Kombëtare të barazisë Gjinore dhe Planit të Veprimit 2016-2020”

Ndërkohë që po përpilohet Strategjia e re Kombëtare, diskutuam mbi gjetjet e monitorimit një vjeçar (2020) të GADC mbi funksionimin e MKR-së pranë kësaj bashkie, analizuam sfidat që hasin anëtarët në veçanti dhe mekanizmi në përgjithësi, duke përpiluar edhe rekomandime të vlefshme për vijueshmërinë e punës.

Ky takim u organizua në kuadër të projektit “Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit" dhe zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi.

Ky projekt financohet nga European Union in Albania dhe zbatohet nga UN Women Albania. 

EU Neighbourhood & Enlargement
#changingmindstoEVAW

GADC
Research and Papers

Follow the link to read research and paper publications through the years.

GADC
Reports and Articles

Follow the link to read reports and articles through the years.

Donors

Full list