Fuqizimi i grave në Shqipëri, për të siguruar mundësi të barabarta - Pukë

29.7.2017 Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në bashkëpunim me Bashkinë e Pukës dhe me mbështetjen e Ministrisë së Jashtme Sllovene përmes organizatës "Forum for Equal Development - Forum za enakopraven razvoj, društvo" po zbaton projektin "Fuqizimi i grave në Shqipëri, për të siguruar mundësi të barabarta". Projekti ka si qëllim final të ndihmojë gratë e fshtarave Qerret, Luf e Qelëz me dhurimin e dhive dhe trajnimet specifike për mirërritjen dhe përpunimin e qumështit të dhisë.

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list