Print
PDF

LIGJ Nr.10 329, datë 30.9.2010 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006 “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR

on .

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI
L I GJ
Nr. 10 329, datë 30.9.2010
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006 “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”,
TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:


Në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1
Në nenin 6, pas shkronjës “g” shtohet shkronja “gj” me këtë përmbajtje:
“gj) ngritjen e një qendre kombëtare të shërbimit të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje.”.

Print
PDF

Newsflash 6

on .

Gender Alliance for Development Center (GADC) organized the seminar on Empowering Women’s Labor Rights in Albania. During this activity was presented the Study “Women’s and Young Women’s Labor Rights in Albania” financed by the European Union, under the frame of the project “Respecting the labor rights of women in Albania as means to reduce the feminization”, on 23 June 2010 at Tirana International Hotel.
Some of the honorable participants that were present during the event were:  Mr. Thomas Von Handel - Head of Political, Economic and Information Section, EU Delegation to Albania, Ms. Filloreta Kodra-Vice Minister of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities,  Ms. Nora Malaj-Vice Minister of the Ministry of Education and Science, some attaché of diplomatic corpus in Albania, representatives of the Albanian parliament, representatives of the civil society, representatives of the local academic field and a great number of businesswomen.

report-sida

Library

event