Print
PDF

Empowerment of women in the labor market in Albania

on .

September 2011 - February 2012

The main purpose of the project was, Empowerment of women, by increasing their capacity in connection with rights issues in the labor market, to increase opportunities for employment and professional training of their impact on their economic empowerment.

The main goal was accomplished through training courses held in different area: Kukesi, Lezha, Elbasan, Vlora and Durresi, on the basic knowledge on Albanian legislation in the field of labor relations, duties, responsibilities and rights of employees and, moreover responsibilities of employers towards employees; the rights of women in labor relations, legal protection of women in employment etc.

Print
PDF

KNOWLEDGE FOR EMPOWERING WOMEN - Promoting Employment and Income Opportunities for Women

on .


The “KNOWLEDGE FOR EMPOWERING WOMEN - Promoting Employment and Income Opportunities for Women,” project was launched in early May 2011 until February 2012, with financial support from World Bank & British Council. The project was implemented in the city of Lezha, Elbasan and Durrës, on capacity building based on Training module “Know the Labour Rights” and the “Selection and preparation CVs of the unemployed women.

Print
PDF

LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE

on .

LIGJ
Nr.9669, datë 18.12.2006
PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 20 mijë zgjedhësve,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME


Neni 1
Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim:
1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore.
2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar.

Print
PDF

Economic Empowerment of Women – Economic Empowerment of Albania, financed by USAID

on .

The exhibition took place from 29-30 March, 2011 on the National Historical Museum included the 45 businesses run by women from overall the country (shoes business, handicrafts, agribusiness, printing houses, flower shops etc). The first day was marked by the inauguration of the exhibition with the participation of high level representatives from the government and business sector. The Minister of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities opened the event highlighting the importance of

Print
PDF

LIGJ Nr. 10 221, datë 4.2.2010 PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

on .

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI
L I G J
Nr. 10 221, datë 4.2.2010
PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
Në mbështetje të neneve 18, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të një grupi deputetësh,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME


Neni 1
Objekti
Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.

report-sida

Library

event