Pjesëmarrja e Grave në Politikë

23.4.2012 Takimi Kombëtar i Shoqerisë Civile në kuadër të rishikimit të Kodit Zgjedhor në lidhje me Pjesëmarrjen e Grave në Politike. 

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list