Promovimi i të drejtave të punës për gratë

Tiranë, 22 Janar 2020

Katërmbëdhjetë organizata të shoqërisë civile nga rajoni do të përfitojnë grante në vlerë prej rreth 200,000 € në total nga Rrjeti i Grave të Kosovës, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe partnerët e tjerë në Koalicionin e Organizatave për të Drejtat e Grave kundër Diskriminimit në Ballkanin Perëndimor.

Organizatat përfituese nga Shqipëria janë Rrjeti i Fuqizimit të Gruas, Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen" si dhe Linja e Këshillimit për Vajza dhe Gra. Nismat e tyre kanë për qëllim promovimin e të drejtave të grave në vendin e punës dhe adresimin e diskriminimit si pjesë e nismës: "Promovimi i të Drejtave të Punës për Gratë", i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Bashkëpunimi Suedez për Zhvillim.

#DiskriminimiBënDëm #PunëPaDiskriminim

Opinions and
Suggestions

Open letter in regards to the handling of the case of Ms. Nazime Visha

Read more

GADC
Publications

GADC has prepared and published numerous publications on gender equality related issues.

GADC
Library

Search now for a title

Donors

Full list